Previous Next

We are DISE

ครอบครัวที่อบอุ่นดูแลเสมือนบ้านหลังที่สอง

เรียนจริง รู้จริงนำความรู้จากห้องเรียน
สู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง

ชีวิต ดี๊ดีได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองชอบอย่างมีความสุข

Our Cooperatives

กิจกรรมของเรา

โครงการประชาสัมพันธ์
01/06/60 - 61
โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี
และใกล้เคียง
อบรม IoT for Beginer
29/11/60
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อบรมพื้นฐานการสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว
18/11/60
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ขั้นกลาง
19/10/60,2/11/60,9/11/60
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน Android ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2
23 - 24/02/60
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
07/03/60
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ปฎิทินกิจกรรม

บริการของเราหน่วยพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

Digital Innovation Development Center


มุมความรู้นวัตกรรมดิจิทัล

Digital Innovatopn Knowledge Center


กระทู้ถาม-ตอบ

DISE Blog