สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำชี้แจง
1. การสมัครนี้เป็นการสมัครศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น
2. การสมัครผ่านระบบนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษารอบสุดท้ายของมหาวิทยาลัย
3. หลักจากสมัครเรียบร้อยแล้วกรุณารอการตอบกลับจากสาขาวิชาภายใน 1-3 วันทำการ
4. ผู้สมัครไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท
5. สาขาวิชาจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกคน ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
6. สาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบนำข้อมูลผู้สมัครเข้าสู่ระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
7. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-664-8008


ประวัติผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา