เกี่ยวกับเรา


สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครเรียนทุกรอบ สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม โทร.092-664-8008


รายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของนักเรียน
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 8 - 14 มกราคม 2560
ชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา ผลงานที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพของนักเรียน
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 4 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 9 มีนาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 29 มีนาคม 2561
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2 - 8 เมษายน 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 16 - 22 กรกฎาคม 2561

ประเภทโควตา 1. โควตาผลการเรียนดี
2. โควตานักเรียนกิจกรรม
3. โควตานักกีฬา
4. โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
5. โควตายุวชนเพื่อท้องถิ่น
6. โควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. โควตาภาคกลาง
8. โควตาโรงเรียนเครือข่าย
9. โควตาบุตร อสม.
10. โควตาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
ยกเว้น โควตาผลการเรียนดี ต้องมีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 9 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 25 เมษายน 2561
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
สมัครได้ที่
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 16 - 22 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ GAT
5. มีผลการทดสอบ PAT2
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(www.ent.vru.ac.th)
วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
(www.ent.vru.ac.th)
8 มิถุนายน 2561
ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 11 - 17 นิถุนายน 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 16 - 22 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีผลการทดสอบ O-NET
4. มีผลการทดสอบ GAT
5. มีผลการทดสอบ PAT2
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561
ชำระค่าสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 16 - 22 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2561
ชำระค่าสมัคร วันที่ 10 - 23 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 28 - 29 กรกฎาคม 2561